loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse

Trekk ut eller steng inne?

Jan Erik Røine / 2017-02-08 07:00:25

Brannsikring av ventilasjonsanlegg – trekk ut eller steng inne?

Innlegget er skrevet av Torkild Bøe, Micro Matic Norge AS. Innlegget sto på trykk i Norsk VVS 01/2017.

Da jeg startet i ventilasjonsbransjen på slutten av 80-tallet, måtte vi få godkjenning fra den lokale brannmesteren for valg av ­løsning for brannsikring. Det ble mange finurlige løsninger og variasjoner fra kommune til kommune, og som entreprenør var det ofte vanskelig å forstå hva brannmesteren hadde i tankene. I dag er det brannteknisk rådgiver vi må forholde oss til. Disse skal være ekspertene på området, men fremdeles ser vi mange finurlige løsninger. To identiske bygg som står ved siden av hverandre, kan ha vidt forskjellig brannstrategi og løsning for brannsikring. Dette medfører frustrasjon og usikkerhet for mange i bransjen. Det brukes store pengesummer for å tilfredsstille kravet som stilles for bygget, uten at dette nødvendigvis øker sikkerheten.

Det finnes forskrifter med klare krav, men disse blir tolket på ulikt vis. Ut fra byggets utforming og bruksområde, må man velge en brannstrategi. Man skal bestemme seg for «trekk ut»-strategi, «steng inne»-strategi, eller en blanding av disse. Om bygget skal ha sprinkling eller ikke skal også vurderes.

To strategier

En «steng inne»-strategi betyr at man benytter brannspjeld som vil stenge kanalen ved brann. Da stenges røyk og farlige branngasser inne i det berørte området, og man forhindrer at røyk og gass sprer seg via ventilasjonsanlegget. Ved en «trekk ut»-strategi, gjør man det motsatte. Man transporterer røyk og branngasser ut av bygget via brannisolerte ventilasjonskanaler. Ved begge alternativer lar man normalt ventilasjonsanlegget gå på full drift så lenge som mulig.

Jeg stiller meg undrende til at så mange velger en «trekk ut»-strategi. De velger da å transportere varm og giftig røyk gjennom bygget, med håp om å få den hele veien ut. For meg virker dette som unødvendig gambling når det finnes bedre alternativer. Dessuten skal det godt gjøres å få et anlegg med brannisolerte kanaler til å følge kravene i TEK10.

Byggteknisk forskrift (TEK10) §11-10 Tekniske installasjoner

(1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.
(2) Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid.

Et anlegg i henhold til forskriftene

Installasjoners funksjon skal kunne opprettholdes i nødvendig tid under et brannforløp, står det i TEK10. I den medfølgende veiledningen kan vi lese:

Tilfredsstillende sikkerhet i et byggverk er betinget av at sentrale tekniske installasjoner opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne under hele eller deler av brannforløpet og minst den tiden som skal være tilgjengelig for rømning. Samtidig må disse ikke direkte eller indirekte bidra til uakseptabel brann- eller røykspredning.

Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann og røykspredning i kanalnettet eller på grunn av utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen går gjennom, eller brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset.

Krav til opprettholdt funksjon

Komponentene i aggregatet i et ventilasjonsanlegg må altså sikres, slik at sot, røyk og høye temperaturer ikke reduserer effekten, og nødvendig overtrykk og undertrykk bevares. Løsningen er å montere en bypass-kanal utenom filter, gjenvinner, spjeld og spesialautomatikk. Det må også benyttes en separat vifte som kan håndtere sterkt forurenset luft med høy temperatur i en fastsatt tid. Alle komponenter i kanalsystemet skal også være godkjent for høy temperatur og forurensing. Følgelig er det ikke mulig å benytte VAV-spjeld, eller standard sonespjeld, dersom trekk ut-strategi skal benyttes.

MicroMatic_skap

Det blir sjeldent tatt hensyn til det faktum at alt utstyr som benyttes i et anlegg med brannisolering må være godkjent for høye temperaturer. Så lenge det finnes komponenter i ventilasjonsanlegget som ikke gjør det, kan man ikke forvente at de vil fungere som forutsatt ved brann. Det vil si at ved en trekk ut-strategi, ser man bort fra begge funksjonskrav som klart står i gjeldende forskrifter.

I veiledningen står det videre:

Kanal som føres gjennom seksjoneringsvegg kan oppnå nødvendig brannmotstand ved at kanal utstyres med lukkeanordning (f.eks. brannspjeld) som har tilsvarende brannmotstand som seksjoneringsveggen.

Dette betyr at steng inne-strategi med bruk av brannspjeld tilfredsstiller forskriftene fullt ut.

Ikke bidra til brann og røykspredning

Det er viktig å sikre seg mot røykspredning via ventilasjonskanaler. Dersom røyken sprer seg før folk har klart å rømme en brennende bygning, risikerer man at de ikke vil finne veien ut. Røykspredning via ventilasjonskanaler etter at folk har forlatt bygningen er ikke like kritisk, men det medfører enorme skader på bygningen.

I dag konstrueres kanalsystemene slik at vi har lavest mulig trykk i anlegget til enhver tid. Hvert rom reguleres etter behov, slik at lufthastigheter og kanaltrykk er svært lave. Dette gjør at røykspredningen skjer enda lettere, der det ikke benyttes brannspjeld. Før eller siden i brannforløpet vil åpne kanaler føre til full røykspredning. Konsekvensene blir unødvendig store rehabiliteringskostnader, og et bygg som ikke vil kunne benyttes på lang tid.

Brannspjeld ville hindret en slik spredning av røyk og branngasser, og begrenset skadene til det berørte området.

Rådgivers ansvar

Normalt er det RIV eller brannteknisk rådgiver som velger brannsikringsstrategi, og som skal fremlegge dokumentasjon som viser at ytelseskravene til utstyret i installasjonen er oppfylt. En rådgiver som velger trekk ut-strategi, vil ha store utfordringer med å finne egnet utstyr, siden det ikke finnes utstyr for behovsstyrt ventilasjon som er beregnet for å fungere ved høye temperaturer. Dermed må rådgiveren stå ansvarlig for en rekke avvik fra forskriftene, eller bygge et spesialanlegg bestående av komponenter som tåler f.eks. 945°C i 60 minutter, noe som nærmest er umulig å gjennomføre i praksis.

Benyttes brannspjeld og steng inne-strategi, er denne dokumentasjonen tilgjengelig.

Styringssystemer for brannspjeld

Det finnes i dag gode styringssystemer som er spesiallaget for styring av brannspjeld, og som gir en unik kontroll og fleksibilitet. Det benyttes busskommunikasjon mellom alle enheter i anlegget, og programmering kan derfor gjøres fra en felles sentral. De beste systemene kan håndtere over 1000 brannspjeld på én sentral. Med slike systemløsninger legger man inn automatisk test med tilbakemelding, og man blir automatisk varslet ved feil. Enkelte systemer har også automatisk logging, slik at man kan evaluere spjeldenes posisjonsendring etter en brann. Spjeldene kan også programmeres til ulik posisjon ved forskjellige hendelser. For eksempel kan brannspjeld på avtrekkskanaler lukke, mens tilluftskanaler holdes åpne i nærliggende soner der brann detekteres. Man får da et overtrykk i disse sonene, slik at røyken ikke sprer seg. Dette er løsninger som er med på å redde menneskeliv ved en brann, samt redusere de bygningsmessige skadene til et minimum.

Micro Matic kontrollpanel

Så skal man trekke ut, eller stenge inne?

Ved trekk ut-strategi er ventilasjonskanalene åpne, og man må ta en rekke forutsetninger for å unngå røyk- og brannspredning. Løsningen krever derfor spesiell vurdering, analyse og detaljert prosjektering i hvert enkelt tilfelle. Alt utstyr må også være godkjent for å tåle høye temperaturer. Dersom brannen utvikler seg som «planlagt», vil strategien fungere bra en stund, men når branntrykket blir høyere enn kanaltrykket, vil vi få full røykspredning. Forhåpentligvis skjer dette etter at personell har rømt bygningen, men røykskadene vil bli store.

Branntekniske rådgivere bør gjøre en grundig vurdering når de velger brannstrategi, slik at de er sikre på at forskrifter følges, og at ønsket effekt oppnås. Dersom det gis avvik fra kravene, må man være fullstendig klar over hva konsekvensene kan være.

Ved steng inne-strategi med brannspjeld og et godt styringssystem, ivaretar man alle forskriftskrav og sikrer bygninger på en god og fornuftig måte. Løsningen er enkel å prosjektere, og den vil være 100% sikker i forhold til å hindre brann- og røykspredning via ventilasjonskanalene. Et godt styringssystem ivaretar sikkerheten og fleksibiliteten på alle plan.

Etter min mening er steng inne-strategien det rette valget i de fleste bygg dersom man skal være sikker på å oppnå ønsket resultat.

Du kan lese mer om brannsikring av ventilasjonsanlegg her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse