loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Riksrevisjonen er kritiske til myndighetenes bruk av juridiske og økonomiske virkemidler for å senke energibruk i bygg.

Riksrevisjonen kritiserer OED

Jan Erik Røine / 2015-12-01 08:50:21

Riksrevisjonen har undersøkt myndighetenes arbeid, økonomiske støtteordninger og andre virkemidler for å redusere energibruk i bygg.

– Stortingets forutsetning om å redusere energibruken i bygg betydelig fram mot 2020 vil ikke bli oppfylt, uttalte riksrevisor Per-Kristian Foss, da han 24. november overleverte Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeid med energi­effektivitet i bygg, til Stortinget.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at de juridiske virkemidlene for energieffektivisering ikke fungerer for eksisterende bygg, at de økonomiske virkemidlene reduserer energibruken lite, og at det er behov for mer informasjon og samordning.

– Vi anbefaler Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet å se nærmere på hvordan støtte- og låneordningene i Enova og Husbanken fungerer, og å styrke informasjon og samordning – med Enova, Husbanken og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sentrale aktører, sier Per-Kristian Foss (bildet).

Manglende kunnskap

Riksrevisjonen konstaterer at uklarheter i regelverket gjør at energikravene anvendes lite overfor eksisterende bygg. Myndighetene har ikke kunnskap om i hvilken grad kravene faktisk blir etterlevd, og det gjelder både eksisterende bygg og nybygg. Et flertall av kommunene fører ikke tilsyn med dette, og de tilsyn som gjennomføres er ikke egnet til å vise om kravene blir fulgt.

I perioden 2005–2014 har Enova bidratt med om lag 2,2 milliarder kroner til energi­effektivisering i yrkesbygg. Tilskudds- og låneordningene utløser imidlertid mindre reduksjon i energibruk enn forventet. Enovas tilskudd til yrkesbygg gir etter Riksrevisjonens beregninger, basert på måling av faktisk energibruk, en samlet reduksjon på 1,8 prosent per år. Enovas anslag, som er basert på teoretisk beregnede verdier, er 9,3 prosent per år.

Liten effekt

Videre konkluderer Riksrevisjonen at Enovas ordning med støtte til helhetlig oppgradering av boliger har svært lite effekt; bare 113 har fått slik støtte siden ordningen ble etablert i 2013. Og Husbankens grunnlån vil på kort sikt bidra lite; bare 10 prosent av disse midlene går til eksisterende bygg, ifølge Riksrevisjonen.

– Husbanken bør gjøre låneordningen bedre kjent. Og til tross for Enovas brede informasjonsaktivitet, er det behov for mer informasjon også fra Enova og NVE, særlig overfor husholdninger, borettslag og sameier, mener riksrevisor Foss.

Norsk VVS har, til tross for gjentatte henvendelser, ikke klart å få Olje-. og energidepartementet til å kommentere Riks­revisjones rapport.

Forsvarer Enova

Olje- og energiminister Tord Lien tar i sitt svarbrev til Riks­revisjonen Enova og deres arbeid i forsvar. Statsråden mener Enova gjør en god jobb, og at Riksrevisjonens analyser har metodiske svakheter. Like fullt lover ministeren at Enovas rolle vil bli vurdert i forbindelse med energimeldingen som legges frem til våren.

Ifølge kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil departementet vurdere innretningen av Husbankens grunnlån, intensivere informasjonsarbeidet, sette i gang arbeid for å få kunnskap om hvorvidt regelverket etterleves, og fortsette arbeidet med å styrke samordningen mellom aktørene.

Riksrevisjonens funn:

Myndighetene har ikke kunnskap om i hvilken grad energi­kravene blir etterlevd.

De fleste tilsyn med energi­kravene er dokumenttilsyn, og det gjennomføres svært sjelden fysisk måling av tetthet i bygg.

Enovas tilskudd til yrkesbygg har begrenset effekt.

Enovas boligsatsing har svært liten effekt som virkemiddel for å påvirke energibruken i boliger.

Husbankens grunnlån har begrenset effekt på kort sikt fordi bare 10 prosent av de totale grunnlånsmidlene går til ut­bedring av eksisterende bygg.

Husbankens grunnlån er lite kjent, og informasjonen om ordningen er uklar.

Enovas informasjonsaktivitet om energieffektivisering er omfattende, men boligeiere har fortsatt et stort behov for slik informasjon.

Det er behov for at NVE styrker sin informasjon om energi­merkeordningen.

(Kilde: Riksrevisjonen)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode


annonse
annonse
annonse
annonse